You are here: Home

Welkom op de HisGIS site!

Update 21-12-2018

Per 21 december 2018 is de site uitgebreid met HISGIS 1832 Zeeland. Het gaat om een aangepaste versie van een project dat al eerder door het Zeeuws Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland is gerealiseerd. Zie voor meer informatie de inleiding tot HISGIS Zeeland op de nieuwe site.

Update 31-8-2018

Per 31 augustus 2018 is de site uitgebreid met HISGIS 1842 Maastricht. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Zie daarvoor onder HISGIS Limburg op de nieuwe site.

Update 30-5-2018

Per 30 mei 2018 is de site uitgebreid met HISGIS 1832 Gelderland. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland. Zie daarvoor onder HISGIS Gelderland op de nieuwe site.

Update 15-2-2018

Per 15 februari is onze website verrijkt met het project Hofhorige Erven Twente Digitaal. Zie daarvoor de toegang Twente, horigheid. Dit nieuwe onderdeel is het resultaat van samenwerking tussen de Fryske Akademy, de Oudheidkamer Twente en de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel. Het oorspronkelijke doel was om de kadastrale basislaag van 1832 in HisGIS Overijssel uit te breiden met de zogeheten hofhorige domeinkaarten. Dat zijn 99 pre-kadastrale manuscriptkaarten van Twentse hofhorige erven uit de periode 1770-1778. Die worden ook gepresenteerd maar de deelsite bevat veel meer. Ze biedt informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de 19de eeuw.

Update 20-7-2017

Per 20 juli 2017 is de site uitgebreid met HISGIS 1832 Hoorn en omgeving. Dit project is gerealiseerd met steun  van het Westfries Archief en de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn.

Update 18-5-2017

Per 18 mei 2017 is de site uitgebreid met het verrijkte HISGIS Dokkum, waarin per huis Dokkumer personen en percelen van 1750 tot 1900 ontsloten worden. Hierin zijn diverse innovaties toegepast, die ook in vervolgsites verwerkt kunnen worden. Zo is sprake van een flexibele dataverwerking via een standaard Linked-Open-Data model, alsook van de visualisatie van oude kaarten met blending-technieken, waarmee zowel de kaart zelf als de selectiekleuren zichtbaar gemaakt zijn. Nieuw is verder de koppeling van geveltekeningen aan kaarten; de daartoe gebruikte techniek is makkelijk toe te passen op elk soort ander grafisch materiaal. Nieuw is ook dat een laat 18ᵈᵉ-eeuwse kaart (van Smedema) in de oorspronkelijke projectie getoond wordt en daarbij van datasets en query-mogelijkheden is voorzien. Tenslotte kan gemeld worden dat voor het eerst de gebruiker nu ook met Streetview door de historische bestanden kan ‘wandelen’.


Update 7-4-2017

Per 7 april 2017 is de site uitgebreid met HISGIS Midden-Brabant. Zie daarvoor onder HISGIS Noord-Brabant.

Update 24-01-2017

Per 24 januari 2017 is de site uitgebreid met HISGIS Leer, Ostfriesland. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 5-12-2016

Per 5 december 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Leiden. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 16-10-2016

Per 22 mei 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Drenthe. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Doorontwikkeling: plannen en perspectieven

Het programma voor de korte en middellange termijn ziet eruit als volgt:

Gelderland: in samenwerking met het Gelders Archief wordt sinds 1 juni 2014 gewerkt aan de vectorisering van de provincie Gelderland en de koppeling van de vectordata met de al voorhanden zijnde OAT-gegevens. De planning is dat dit project, dat in een compleet 1832-GIS moet resulteren, in het najaar van 2017 klaar zal zijn.

Nederlandse Steden: met het oog op diverse universitaire onderzoeksprojecten is begin 2015 een programma ontworpen voor de invoer van een aantal belangrijke steden (met hun ommeland) in de provincies die nog niet gedigitaliseerd zijn, te weten Limburg, Brabant en Noord- en Zuid-Holland. Dat gebeurt in samenwerking met stedelijke archieven en/of archeologische diensten. Buiten het reeds gepubliceerde Leiden en Den Bosch gaat het vooralsnog om Maastricht, Hoorn, Heusden en Dordrecht. Voor de invoer van de perceelsgegevens loopt een project bij de crowd sourcing site Vele Handen. Het eerste traject daarvan is inmiddels afgesloten. Het is de bedoeling dat het HISGIS voor Maastricht, Hoorn, Heusden en Dordrecht vóór het einde van 2017 is afgerond. Binnenkort wordt een aantal nieuwe steden met omliggende plattelandsgebieden, waaronder Den Haag en Haarlem, op de rol geplaatst.

Zeeland: de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en het Zeeuws Archief hebben in de loop der jaren het oudste kadaster voor Zeeland zelf gedigitaliseerd. Het is te raadplegen op de site: http://provincie.zeeland.nl/cultuur/chs/. Voor enkele gemeenten worden nog OAT-bestanden ingevoerd. Deze Zeeuwse bestanden zullen te zijner tijd ook via HISGIS geraadpleegd kunnen worden.

Totaalkaart Kadastrale Minuutplans 1832: als resultaat van het project Historische Basiskaart Nederland van het UvA HCPN-fonds, dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd, zal in de loop van 2017 op HISGIS voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland een aaneengesloten kaart worden aangeboden met een geografische nauwkeurigheid binnen tien meter. De minuutplans zullen elk ook apart, met de randinformatie, geraadpleegd kunnen worden.

Hertogdom Brabant basiskaart 1450-1550: voor een middeleeuws onderzoeksproject van de UvA wordt een digitale basiskaart van het hertogdom Brabant vervaardigd met de locatie van de steden en de grenzen van de meierijen en heerlijkheden.

Perspectief: In haar streven om HISGIS als basissysteem voor heel Nederland voltooid te krijgen en van een aantal fundamentele verrijkingslagen te voorzien, hebben de Fryske Akademy en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, met steun van het Kadaster en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aan een aanvraag voor een investeringssubsidie NWO Groot gewerkt. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Om het streven uiteindelijk wel gerealiseerd te krijgen zal een beroep worden gedaan op andere middelen.