You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording

Het HISGIS-project wordt geleid door J.A. Mol (FA) en S. Strating (FA). Namens Tresoar is de voltooiing tot 13 december 2005 mede gedragen door F. Bosmans, L. Oldersma en J. Steendam. De uitbouw als GIS werd gerealiseerd door S. Strating en S. Urka (FA) terwijl de internetapplicatie vervaardigd werd door D. Drukker (FA). De vormgeving van de site is verzorgd door K. Pot.

De kadastrale en prekadastrale gegevens zijn bijeengebracht door J.A. Mol, P.N. Noomen (FA), S. Talsma (Kadaster) en J.H.P. van der Vaart (FA), met hulp van G. Blom (FA), O. Hellinga (FA), P.L.G. van der Meer (FA), M. Schroor en de vrijwilligers (FA) J. de Beer, C. de Boer, mw. A. Bokkinga, mw. G. van Eunen-Schotanus, D. de Jager, G. de Jong, J. de Jong, C. Jouwsma, W. van der Kooi, J. Post, E. Smits, R. Tolsma, W. Visser, T. Zijlstra, leden van de Historische Vereniging Weststellingwerf en de vrijwilligers van Tresoar: S. Ferwerda, mw. A. Heidstra Rauwerda, mw. Y. Hiddinga, B. Huele, S. Hylkema, mw. W. Koning, S. Maat, J. van der Meer en D. Schreurs.

Wat de gegevens van het Bildt betreft is de invoer van het Statenregister 1737, met de koppeling aan het stemkohier van 1738, verzorgd door A. Bokma, S. Keizer, Tj. v.d. Weg (allen van de werkgroep H[istorise] P[erselen] P[rejekten] van de Stichting Ons Bildt) en D. Zwart (Gemeentearchief St Anna Parochie). In een eerdere fase zijn bijdragen geleverd door K. Broeils, S. Broeils en E. Kuiken. Voor nadere bijzonderheden en meer informatie over de verrichtingen van de werkgroep HPP, zie http://www.stichtinghpp.nl.

Aan het verbredingsprogramma HISGIS 2007 hebben meegewerkt: D. Drukker (FA), J. Faber (HSL), K.F. Gildemacher (FA), O. Hellinga (FA), J. Keuvelaar (Bolsward), S. Maat (Tresoar), P.L.G. van der Meer (FA), J.A. Mol (FA), P. Nieuwland (Tresoar), P.N. Noomen (FA), H. Oly (HSL), Maarten Reiling (NHL), A. Schilstra (Bolsward), W. Schukken (Bolsward), S. Strating (FA) en J. Terra (Bolsward).