You are here: Home / Kaartinformatie / Statenregister Bildtpachten 1737

Statenregister Bildtpachten 1737

Statenregister Bildtpachten 1737

De oudste polder van het Bildt , het Oud Bildt, is vanaf de inpoldering tot in de achttiende eeuw eigendom geweest van de Staten van Friesland, die het land verpachtten. Om de pacht beter te kunnen berekenen, werden in 1737 de stukken land opgemeten, in kaart gebracht en nader geregistreerd in het zogenoemde Statenregister van de Bildpachten. Zie daarover de studie van L. Ferwerda, Een uytland gheheten Bil (2005).

In het Friese HISGIS vindt men alle percelen weergegeven die voorkomen op de drie kaarten behorende bij bovengenoemd Statenregister, geometrisch gecorrigeerd en gegeorefereerd ten opzichte van de kadasterkaarten van 2004.

Toelichting op de velden

  • Plaats: Is het dorp (één van de drie dorpen van het Bildt: St. Jacobiparochie, St. Annaparochie en Vrouwenparochie).
  • Folionummer: Volgnummer, gebruikt in het Statenregister per dorp voor het onderscheid van de verschillende groepen percelen per eigenaar/pachter.
  • Naam: Voor- en achternaam, of patroniem van de eigenaar/pachter.
  • Tot_Inhoud_M: Totaal van de oppervlakte van de groep percelen in morgens.
  • Tot_Inhoud_R: Rest van dit deel van de totale oppervlakte in roeden.
  • Tot_Pachtsom_guldens: Het deel van de totale pacht van de groep percelen in guldens.
  • Tot_Pachtsom_stuivers: Het deel van de totale pacht van de groep percelen in stuivers.
  • Tot_Pachtsom_penningen: Het deel van de totale pacht van de groep percelen in penningen.