You are here: Home / Kaartinformatie / Floreenkohieren

Floreenkohieren

Floreenkohieren

De floreenkohieren zijn een belastingadministratie van omstreeks 1700. Deze is rechtstreeks gekoppeld aan de gedigitaliseerde minuutplans van 1832.

In hun oudste vorm dateren floreenkohieren al uit het begin van de zestiende eeuw. Het gaat om een per boerderij opgezette landboekhouding op basis waarvan grondbelasting geheven kon worden. De naam is ontleend aan de goudgulden van 28 stuivers waarin deze belasting betaald moest worden. In 1700 is deze fiscale administratie opnieuw opgemaakt voor het gehele gewest, maar nu meer uniform. De floreenkohieren bevatten per boerderij onder meer de oppervlaktecijfers, de omslag- of floreenbedragen en de namen van eigenaars en pachters. Na 1708 werden de kohieren elke tien jaar vernieuwd, tot 1858 toe. Vrijwel alle kohieren van 1700 tot 1788 zijn ook bewaard gebleven.

Essentieel voor de reconstructie is dat de gegevens uit deze kohieren gekoppeld kunnen worden aan de kadastrale registratie van 1832. De sleutel daartoe is te vinden in de kohierseries van 1848(1850) en 1858. Hoewel de floreenadministratie toen niet meer nodig was voor het heffen van grondbelasting - die functie was overgenomen door het kadaster - werd zij toch voortgezet, tot 1860, voor de omslag van dijk- en kerkenlasten. Om de identificatie te vergemakkelijken zijn in de laatste twee series kohieren in de marge per boerderij de daaronder behorende perceelsnummers vermeld. Aangezien tussen 1700 en 1850 de floreeneenheid (de sate ofwel de oorspronkelijke boerderij) niet uiteen mocht vallen, leidt inkleuren van de perceelsnummers op de kadastrale kaart van 1832 automatisch tot een reconstructie van de boerderijen van 1700.

Toelichting op de velden

 • FC: bestaat uit moderne plaatsnaam gevolgd door een spatie, de letters FC en daarna het floreennummer. Voorbeeld: Wirdum FC18
 • Jaartal: in de meeste gevallen 1700. Soms ook 1708, 1728, 1738 of 1758
 • Eigenaren: eigenaren van de grond in 1700
 • Gebruikers: gebruikers van de grond in 1700
 • Oppervlakte: meestal weergegeven in pondematen (0,3675 ha.). Soms worden andere oppervlakte eenheden gebruikt, bijvoorbeeld einzen, koegrazen, maden, mansmaden, of roeden. Soms ook staat hier dat het gaat om een gebouw, bijvoorbeeld een huis of stal.
 • Floreen: weergegeven in guldens, stuivers en penningen: 1 floreen = 28 stuivers; 1 stuiver = 16 penningen
 • Diversen: Diverse opmerkingen overgenomen uit het floreenkohier van 1700, onder meer over de belending
 • Jaartal: In de meeste gevallen 1850. Soms ook 1832, 1848, 1852 of 1858.
 • Kadaster_nrs: Kadasternummers zoals opgenomen in de marge van het floreenkohier omstreeks 1850.
 • Oppervlakte: Oppervlakte zoals omschreven in het floreenkohier omstreeks 1850
 • Diversen: Diverse opmerkingen overgenomen uit de floreenadministratie van omstreeks 1850.
 • Opmerkingen: Diverse opmerkingen van de invoerders.
 • Link kadaster: Ja, nee of deels. Geeft aan of het record gekoppeld is aan de kadastrale kaart van 1832.