You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording

Deel 1: Kadastrale Atlas van Drenthe

Van 1986 tot 2003 zijn voor 17 van de 34 kadastrale gemeenten in Drenthe bronnenuitgaven gepubliceerd van de oudste kadastrale gegevens uit 1832. Deze bevatten de minuutplans, door landmeters getekende kaarten van alle percelen per gemeente, en de oorspronkelijk aanwijzende tafels, registers waarin per perceel eigendoms- en gebruiksgegevens werden opgetekend. De laatste van de reeks, voor Norg, werd in 2003 al in digitale vorm uitgebracht. Nadien zijn behalve Norg ook andere minuutplans voor het noordelijk deel van Drenthe gevectoriseerd door, en onder leiding van Herman de Koning. De digitale invoering van de perceelgegevens uit de OAT’s werd daarbij verzorgd door tal van vrijwilligers die verbonden waren aan de Stichting Kadastrale Atlas Drenthe. Dit project betrof de kadastrale gemeenten Roden, Peize, Eelde, Norg, Vries, Anloo, Gieten, Gasselte, Assen, Smilde, Rolde, Odoorn en Vledder.

Deel 2: Drents Archief 3.0

Het Drents Archief heeft in het kader van zijn digitaliseringsprogramma Drents Archief 3.0, dat beoogde een nieuw medium voor het ontsluiten van erfgoedinformatie te ontwikkelen, het initiatief genomen de minuutplans voor het nog ongedekte deel van de provincie te doen vectoriseren. Het ontving daarvoor subsidies van verschillende partijen, onder meer van de Provincie Drenthe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het ging daarbij om 545 van de 922 minuutplans van 1832 die in totaal voor Drenthe vervaardigd zijn.

Het vectoriseerwerk is Europees aanbesteed, waarbij DSM-soft uit India de opdracht kreeg. De Fryske Akademy heeft haar GIS-expertise ingezet om het Drents Archief in dit proces te adviseren en de vervaardiging van de vectorbestanden door DSM-soft te begeleiden. Zij heeft het ook op zich genomen de gedigitaliseerde bestanden via haar HISGIS-site voor het publiek toegankelijk te maken.

Een probleem voor het afronden van het project is wel dat de kaarten van 1832 voor een aantal gemeenten of delen daarvan ontbreken. Dat geldt voor Emmen, Zweeloo, Dwingeloo en Beilen. Voor die parten zijn aanvullende kaarten uit het jaar 1862 gescand en gevectoriseerd. De vectorbestanden worden voor deze gebieden als een aparte laag binnen HISGIS aangeboden. Daaraan kan geen eigenareninformatie worden gekoppeld.

Het betreft hier de (digitale) kaarten van:
- Beilen (sectie A: 4 bladen, sectie B: 3 bladen)
- Diever (sectie A: 1 blad)
- Dwingelo (sectie E: 1 blad, sectie F: 1 blad)
- Emmen (sectie A: 2 bladen, sectie C: 8 bladen, sectie E: 9 bladen, sectie F: 16 bladen, sectie G: 17 bladen, sectie H: 10 bladen en sectie J: 28 bladen
- Zweeloo (sectie F: 10 bladen, sectie G: 8 bladen, sectie H: 2 bladen, sectie I: 4 bladen en sectie K: 2 bladen).

Op termijn zal voor die gemeenten waarvoor wel OAT’s beschikbaar zijn, de perceelsinformatie alsnog worden ontsloten via een andere (nog nader uit te zoeken) wijze.

Deel 3: Vele Handen (Picturae)

Voor het invoeren van de nog ontbrekende OAT’s voor de in het kader van het Drents Archief 3.0-project gevectoriseerde bestanden is een crowdsourcing oplossing gekozen via www.velehanden.nl. Dit project onder auspiciën van het Drents Archief en de Fryske Akademy liep van maart 2014 tot augustus 2015. De projectleiding was in handen van Johan Feikens van de Fryske Akademy. De controle op de invoer kwam voor rekening van Fryske Akademymedewerker Peter van der Meer. Het Vele Handen-project HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832 omvatte circa 5100 scans, waarbij zeker 90.000 records ingevoerd moesten worden. Van de 26 kolommen werden in eerste instantie 11 kolommen geïndexeerd door de vrijwilligers.

In een aansluitend traject werden de overige kolommen gedigitaliseerd en berekend door Johan Feikens van de Fryske Akademy.

Deel 4: Overige invoerders

De OAT’s van Emmen zijn ingevoerd door André Dekker. De OAT’s en vectorkaart van Meppel zijn ingevoerd door Wicher Kerkmeijer. De vectorkaart van Zuidlaren is vervaardigd door Johan Feikens. Voor Beilen en Borger zijn in een laatste fase de OAT’s eveneens nog ingevoerd door Johan Feikens.