You are here: Home / Stand van zaken

Stand van zaken

HISGIS Amsterdam is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Amsterdam is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens. Aansluitend op de 1832-laag biedt HISGIS Amsterdam een 1860/1851-laag waarin met hulp van een mutatiebestand, gebaseerd op de huisnummerkaarten van Loman van 1860, per pand de gegevens uit de bevolkingsregistratie van 1851/1853 zijn opgenomen. Verder is daarbij ook het adresboek van 1855 opgenomen. Met deze lagen kunnen alle bewoners met hun leeftijd, beroep, religie, herkomst, vermogen enz. ruimtelijk precies in beeld worden gebracht. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1860, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende en mogelijk zelfs tot in de zeventiende eeuw. Een sleutel daarbij zijn de aan latere huisnummers te koppelen verpondingnummers van 1734. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.