You are here: Home / Totstandkoming en samenstelling

Totstandkoming en samenstelling

In HISGIS Dokkum zijn diverse gegevens uit de periode ca. 1750-1850 op huisniveau te raadplegen. De lokalisatie van eigenaars- en bewonersinformatie uit de opgenomen historische bronnen is mogelijk gemaakt door het koppelen van de vroegmoderne belastingnummers en negentiende-eeuwse huisnummers aan de kadastrale perceelnummers. Deze nummerkoppeling is het werk van vrijwilliger Piet de Haan uit Dokkum. Doel was het kunnen lokaliseren van eigenaren, bewoners en huisnamen die vermeld staan in de grondpachtregisters van het weeshuis (1585-1805) en van de stad Dokkum (1630).² De Haan heeft hiervoor gebruik gemaakt van koopakten, notariële akten, transportregisters en krantenadvertenties uit de periode 1790-1833. Door de gegevens hieruit te indexeren en te sorteren wist hij de nummering van het achttiende-eeuwse reëelkohier te verbinden met de kadastrale perceelnummering.

Vrijwilligster Coby van der Wal van het Streekarchief Noordoost Fryslân heeft onder leiding van archivaris Tjeerd Jongsma de eigenaars- en bewonersgegevens uit de volkstelling van 1830 en diverse jaartallen van de reëelkohieren in het systeem ingevoerd. De data van de quotisatie van 1749 en de kaart van Miedema uit 1915 zijn aangeleverd door Tresoar. Overig kaartmateriaal is afkomstig van de Stichting Historia Doccumensis. Auteurs E. Smits Azn en E. Smits FAzn, en de Stichting Historia Doccumensis zijn zo vriendelijk geweest de basisgegevens uit hun in 2007 uitgegeven boek Dokkum in kadastraal perspectief en de daarbij behorende gevelwandtekeningen digitaal voor het project ter beschikking te stellen.

De Fryske Akademy was verantwoordelijk voor de digitale verwerking van het materiaal in HISGIS. Onderzoeksmedewerker Mark Raat heeft de concordans van De Haan met zijn gekoppelde nummeringen uitgebreid gecontroleerd en de door het Streekarchief en Tresoar aangeleverde gegevens gereedgemaakt voor technisch-digitaal gebruik. Samen met invoermedewerker Bram Boonstra heeft hij daarnaast een koppeling gerealiseerd tussen de quotisatie van 1749 en het reëelkohier van 1750. Raat en De Haan hebben de reëelkohiernummers gelokaliseerd op de Smedema-kaart. Onderzoeksmedewerker Theo Delfstra nam de vectorisatie en invoer van de kadasterlaag 1887 voor zijn rekening. GIS-technicus Thomas Vermaut tekende voor de verwerking van alle data in HISGIS en het georefereren van de Smedema-kaart op het kadastrale minuutplan. Dr. Jan Hartmann verzorgde in de eindfase de ontwikkeling van de website.

² Tolsma, R., ‘Vier nieuwe indexen. Deel 2’, De Sneuper 29.2 (2016) 26-28;