You are here: Home / Het Kadaster / Doelstelling en Taak

Doelstelling en Taak

Doelstelling en taak van het Kadaster

Aanvankelijk was de primaire doelstelling van het Kadaster een fiscale: levering van betrouwbare gegevens voor de heffing van een uniforme grondbelasting. Daarom is het logisch dat het Kadaster vanaf zijn ontstaan ressorteerde onder het Ministerie van Financiën. Daarnaast beoogde de invoering van het Kadaster de rechtszekerheid ten aanzien van goederen te bevorderen. Aanduiding van ieder perceel met unieke kadastrale kenmerken moest hiervoor borg staan (specialiteitsbeginsel).

In het op 1 oktober 1838 ingevoerde nieuwe Burgerlijk Wetboek werd vastgelegd dat het hypothecaire stelsel het kadastrale perceel tot grondslag heeft. Tevens werd hierin geregeld dat akten, waarin onroerend goed wordt overgedragen of zakelijke rechten worden gevestigd, moeten worden overgeschreven in de openbare registers van het Kadaster en dat de gegevens waarover het Kadaster beschikt openbaar worden (publiciteitsbeginsel).

Hoewel het Kadaster bij de onroerend-goedbelasting en de waterschapsheffing nog altijd een belangrijke rol vervult, is in de laatste decennia het accent steeds meer op de bevordering van de rechtszekerheid komen te liggen. Hieruit volgen zes taken:

  1. het beheren van de kadastrale en hypothecaire registers betreffende de zakelijke genotsrechten (recht van eigendom, opstal e.d.) en de zakelijke zekerheidsrechten (recht van hypotheek). Het Kadaster kent vele miljoenen percelen en ongeveer drieëneenhalf miljoen rechtspersonen die als zakelijk gerechtigden staan ingeschreven;
  2. het maken en bijhouden van kadastrale kaarten;
  3. het instandhouden van een net van coördinaten;
  4. het verstrekken van informatie uit de bij het Kadaster aanwezige gegevens;
  5. het meewerken aan ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten;
  6. het uitgeven van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (de GBKN).

Sedert 1973 is de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers onderdeel van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Naast de hoofddirectie in Apeldoorn beschikt het Kadaster over vijftien over het land verspreide vestigingen. De directie Utrecht is gevestigd in Utrecht. Vanaf 1 mei 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan. De naam is gewijzigd van Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, kortweg het Kadaster.