You are here: Home / Het Kadaster / Administratieve organisatie

Administratieve organisatie

Administratie organisatie

Voor de invoering van het Kadaster werd op landelijk niveau een ambtelijk apparaat in het leven geroepen, dat rechtstreeks ressorteerde onder de minister van Financiën. Op departementaal niveau berustte het toezicht op de werkzaamheden bij de prefect van het departement (ná 1814 de provinciale gouverneur des Konings) en de algemene leiding bij de directeur der belastingen. De opmeting geschiedde gemeentegewijs in de volgorde die bepaald werd door de prefect. De metingen werden uitgevoerd door particuliere landmeters onder leiding van een ingenieur-verificateur, die zijn zetel had in de provinciale hoofdplaats. Deze had tevens een aantal schatters en taxateurs tot zijn beschikking. In hoofdlijnen omvatten de werkzaamheden de volgende onderdelen:

  1. de opmetingen in het veld;
  2. het in kaart brengen van de opmetingsresultaten;
  3. de berekening van de oppervlakte der percelen;
  4. de opsporing en vaststelling van de eigenaren;
  5. de schatting van de belastbare opbrengst;
  6. de administratieve verwerking van alle verkregen gegevens.