You are here: Home / Kiesregister 1853

Kiesregister 1853

Kiesregister 1853

Kiesrecht

De basis voor het huidige Nederlandse kiessysteem is vastgelegd in de eerste Grondwet van 1848, de tijd van Thorbecke. Hiervoor waren verkiezingen standgebonden en hadden ze het karakter van een referendum. De hoogste klasse van adel en gegoede burgerij hadden een ondoorzichtig stelsel gevormd van ‘de meeste stemmen’, terwijl ze de kleinste bevolkingsgroep waren. Ze bepaalden hiermee niet alleen de economie, maar ook de politiek.
De basis uit 1848 voor het huidige stelsel regelt dat zowel Tweede kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden rechtstreeks worden gekozen. In die tijd gold nog het censusrecht: mannelijke burgers mochten alleen maar aan de verkiezingen deelnemen als een bepaald bedrag aan belastingen werd betaald. En belastingbetaling duidde op een zeker vermogen. Vermogen was dus nodig om mee te mogen stemmen.
In 1887 kwam een grondwetwijziging tot stand waarbij het zogeheten attributieve kiesrecht werd ingevoerd. Het kiesrecht werd voortaan verleend op basis van kentekenen van geschiktheid, maatschappelijke welstand en leeftijd. Die mannen mochten stemmen die kentekenen van maatschappelijk welstand hadden (bijvoorbeeld dat ze belasting betaalden) of bij geschiktheid (zoals kunnen lezen en schrijven).
Bron: http://www.centrum.amsterdam.nl

De volgende variabelen kunnen worden geraadpleegd:
Variabele Omschrijving Toelichting
Status 1832_1860 mutatie 1832 – 1860 nieuw, ongewijzigd
Wijkcode Buurtletter Letters A…Z, AA..ZZ
Wijk huisnummer Buurtletter met nummer Buurtletter met huisnummering van 1852-1875
Huisnummer Buurtnummer Huisnummering 1852 - 1875
Sectie 1832 Kadastrale sectie Kadastrale sectie 1832
Sectie perceelnr Kadastrale sectie met perceelnummer
Opmerking 1832 Opmerking 1832 mogelijke manco’s in 1832
kleinnummer 1850 Kleine nummer Huisnummer 1796 – eind 1852
soortkieze Soort kiezer TK (Tweede Kamer) of GR (Gemeenteraad)
naam Achternaam
voornaam Voornaam
geboortepl Geboorteplaats
geboorteja Geboortejaar
plaatsvana Plaats van aanslag
grondbelas Grondbelasting grondbelasting (over de gebouwde eigendommen) in guldens
personeel Personele belasting personele belasting, berekend op basis van zes grondslagen: 1. De huurwaarde, 2. Deuren en vensters, 3. De haardsteden, 4. Het meubilair, 5. De dienstboden 6. De paarden.
Zie meer over dit onderwerp op: http://books.google.nl/books/about/Wet_van_belasting_op_het_personeel_28_Ju.html?id=1MFbAAAAQAAJ&redir_esc=y
Patent Patentbelasting Belasting, die men moest betalen om bepaalde beroepen te mogen uitvoeren, dan wel een belasting over de bezittingen van een bedrijf.
beroepscod Beroepcode
beroep Beroep
WKHS1853 sleutelveld wijk + huisnummer van 1860