Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Kaartinformatie 1832

Kaartinformatie 1832 gerelateerde kaarten

Kadaster 1832 gebouwen

Digitale weergave van alle gebouwen die voorkomen op de kadastrale kaarten of minuutplans van 1832. Voor ieder gebouw is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen van 1832 (registers met perceelinformatie)

Toelichting velden

 • Gebouw: bestaat uit een drie letters afkorting van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Slo A22 (Kadastrale gemeente Sloten, sectie A perceelnummer 22).
 • Soort_eigendom: omschrijving van het soort gebouw rechtstreeks overgenomen uit de OAT: huis, huis en erf, schuur en erf, werkplaats, stal, bakkerij en erf, watermolen, oliemolen, etc.
 • Legenda: alle varianten en diverse schrijfwijzen zijn teruggebracht naar zes categoriën, die tevens gebruikt worden om de gebouwen te kleuren:
  1. Huis (ook zomerhuis)
  2. Bedrijf (fabrieken en trafieken: dit is industrie en omvat bijvoorbeeld olie-, mosterd-, en houtzaagmolens, werkplaatsen, touwslagerijen, scheepshellingen, timmerschuren en lijnbanen)
  3. Huis en bedrijf (combinaties zoals huis en werkplaats of huis en gortmakerij)
  4. Kerk (incl. synagoge)
  5. Bergplaats (hok, stalling)
  6. Overige algemene gebouwen (school, schoolhuis, watermolen, kazerne, pastorijhuis, tolhuis, toren, stadhuis, etc.)
 • Bel_inkomen: Belastbaar inkomen in guldens, ofwel de netto huuropbrengst van het gebouw, indien het gebouw verhuurd is of zou zijn. Sommige gebouwen zijn onbelast, bijvoorbeeld kerken en scholen.
 • Minuutplan: kadastrale gemeente, sectie en bladnummer. Een scan van de minuutplans is te vinden op de site www.watwaswaar.nl

Kadaster 1832 eigenaren

De laag kadaster 1832 eigenaren is afgeleid van de kaartlaag kadaster 1832 percelen. In deze kaartlaag zijn alle percelen met hetzelfde leggernummer samengevoegd. Het leggernummer is het unieke identificatienummer van iedere eigenaar en is opgezet per kadastrale gemeente. Deze laag toont dus per kadastrale gemeente het totale grondbezit van iedere eigenaar.

Kadaster 1832 percelen

In deze laag zijn alle percelen te vinden die voorkomen op de kaarten of minuutplans van 1832, eventueel ingekleurd naar grondgebruik. Voor ieder perceel is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 (registers met perceelinformatie).
Toelichting velden
Perceel: bestaat uit een drie letters afkorting van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Ams A201 (Kadastrale gemeente Amsterdam, sectie A perceelnummer 201).
Naam: achternaam van de eigenaar
Voornaam: voornaam van de eigenaar
Beroep: beroep van de eigenaar (van aanspreker tot zwaardveger)
Woonplaats: woonplaats van de eigenaar
Legger: leggernummer van de eigenaar. Iedere eigenaar is per kadastrale gemeente bekend onder één leggernummer.
Soort eigendom: omschrijving van het grondgebruik: akkerland, bouwland, tuin, boomgaard, erf, bleek, etc.
Legenda: alle varianten en diverse schrijfwijzen zijn teruggebracht naar vijftien categorieën:

1. Bouwland
2. Gardeniersland
3. Weiland
4. Hooiland
5. Natte gronden (rietland, vergraven land, aanwas)
6. Heide
7. Erf
8. Tuin (ook moestuin, plaisirtuin, tuin tot vermaak)
9. Bos (ook plaisirbosch, bosch tot vermaak)
10. Boomgaard
11. Dijk
12. Wegen (weg, trekweg, straat, plein, steeg, laan)
13. Water (trekvaart, gracht, kanaal, vaart, rivier, opvaart, meer)
14. Begraafplaats
15. Diversen (eendenkooi, sluis, asland, dwinger, exercitieplaats, droogplaats, bolwerk, etc.)

Inhoudsgrootte: oppervlakte van het perceel of meerdere percelen met eenzelfde kadasternummer weergegeven in vierkante meters. De waarde is rechtstreeks overgenomen uit de OAT
Klassering: geeft de klassering van de grond weer. Alle percelen zijn per categorie grondgebruik onderverdeeld in een aantal klassen en aan iedere klasse wordt een geschatte opbrengst per hectare toegekend, uitgedrukt in guldens. Een percentage daarvan werd als belasting aan het kadaster afgedragen.
Minuutplan: kadastrale gemeente, sectie en bladnummer.

Kadaster 1832 geschatte waarde

De geschatte pacht- of huurwaarde van de percelen is in twee themakaarten weergegeven. De eerste biedt de belastbare opbrengst in guldens per perceel. De tweede geeft de betaalde opbrengst in guldens per hectare. Voor deze kaart is een selectie gemaakt voor alle weilanden, bouwlanden, hooilanden, natte gronden, heide, woeste gronden en zand. De opbrengst per hectare is berekend als het kadastrale inkomen gedeeld door de inhoudsgrootte maal tienduizend.

Combinatiemogelijkheden

De 1832-laag met zijn gebouwen en percelen kan gecombineerd worden met alle gedetailleerde topografische kaarten die  – mits precies gegeorefereerd - voor Amsterdam beschikbaar zijn. Deze kunnen door rasterafbeeldingen transparant onder de lagen van keuze worden geprojecteerd. Vooralsnog gaat het daarbij om de Topografisch Militaire Kaart van 1862, de Bonnekaart van 1900, de topografische kaart van 1950 en 1980 en de huidige topografische kaart van 2012/2013.

Topografisch Militaire Kaart

De eerste serie gedetailleerde topografische kaarten die voor heel Nederland gemaakt zijn is de Topografisch Militaire Kaart (kortweg TMK), begonnen in 1850 en afgerond in 1864, op schaal 1:50.000. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale minuutplans en sluiten daar dus goed op aan. Ze bevatten echter veel meer topografische details. Ze zijn oorspronkelijk gegraveerd naar met de hand gekleurde voorbeelden op dezelfde schaal. De gekleurde 'minuten' zijn in 1990 uitgegeven door Wolters Noordhof in de vierdelige Grote Historische Atlas van Nederland. De in HISGIS gepresenteerde kaart biedt uiteraard de gegeorefereerde zwart-witeditie.
De kaarten zijn gegeorefereerd en beschikbaar gesteld door Jan Hartmann, Universiteit Amsterdam.
Voor de topografische kaart  van 2013 is gebruik gemaakt van de BRT (Top10NL) met de publicatiedatum van april 2013.
Het gebruik van deze kaart is geregeld zoals beschreven in de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland-licentie.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/

Bonnebladen

De Bonnebladen zijn te beschouwen als de meer gedetailleerde opvolgers van de TMK (1850-1864), uitgegeven in kleur. Ze zijn getekend op schaal 1:25.000. De officiële naam van de serie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan echter beter bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. Door de schaal en gedetailleerde weergave zijn ze bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het Nederlandse landschap in van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.
De kaarten zijn gegeorefereerd en beschikbaar gesteld door Jan Hartmann, Universiteit Amsterdam.
Topografische kaarten 1950 1980 2013
De topografische kaarten op deze referentielagen voor Amsterdam zijn vervaardigd door de Topografische Dienst, die sinds 2004 in het Kadaster is opgenomen en daarom nu bekend staat als Kadaster Geo-informatie. Het betreft de 1:25000 series. Voor een nadere toelichting, zie de site van het Kadaster, thema Kaarten en luchtfoto’s.