You are here: Home

Dokkum

De uitbouw van HISGIS Dokkum met eigenaars- en bewonersgegevens is het resultaat van een samenwerking tussen de Fryske Akademy en het Streekarchief Noordoost Fryslân. De in HISGIS reeds beschikbare data van het oudste kadaster uit 1832 is aangevuld met achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse, aan huizen verbonden historische informatie. Verder konden er eigenaars- en bewonersgegevens uit de periode 1832-ca. 1970 aan toegevoegd worden op basis van het op perceelniveau te raadplegen boek Dokkum in kadastraal perspectief.

Naast het kadastrale minuutplan zijn historische kaarten als verrijkingslagen beschikbaar gesteld, waaronder de zeer gedetailleerde kaart van Smedema uit 1788.¹ Dokkum is de eerste Friese stad die aldus ontsloten kon worden als onderdeel van het project Fryslân 1750-1900: personen en percelen, dat de Fryske Akademy uitvoert voor het erfgoeddigitaliseringsprogramma Redbot van de provincie Fryslân. De leiding van het project is in handen van prof. dr. Hans Mol van de Fryske Akademy. De Dokkum-site is op 19 mei 2017 officieel in gebruik genomen door burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel tijdens een presentatie in de Vroedschapszaal van het voormalige stadhuis te Dokkum.

¹ Zie voor meer informatie over de kaart van Smedema: Schroor, M. e.a., Geschiedenis van Dokkum. Hart van noordelijke Oostergo (Dokkum 2004) 264.